Μάθετε για το επίδομα θέρμανσης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗΣ

Μέχρι 08.12.2023 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στην πλατφόρμα myΘέρμανση οι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης

Το βασικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται πλέον στα 350 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου και δεν μπορεί να υπολείπεται τα 100 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ.

Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος  κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, λαμβάνουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό που τους είχε καταβληθεί κατά τη περυσινή περίοδο

Η καταβολή του συνολικού επιδόματος θα γίνει:

Έως 29 Φεβρουαρίου 2024 για αγορές έως 31 Ιανουαρίου 2024

Έως 30 Απριλίου 2024 για αγορές έως 31 Μαρτίου 2024

Για τους παλαιούς δικαιούχους η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως

– 16000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και

– 24000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 24.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
Για πρώτη φορά φέτος τίθεται ως κριτήριο τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ , με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας (όπως υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

  1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές πετρελαίου τριακοσίων ευρώ (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία και προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα (800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

  1. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του δικαιούμενου επιδόματος από την 15η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου

Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου.

Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,40 ευρώ ανά λίτρο.

Scroll to Top